Přeskočit na obsah

DĚTSKÝ ZÁVOD

PRAŽSKÝ DĚTSKÝ SPRINT 2021

V letošním roce bude trasa závodu trochu delší a rozmanitější než tomu bylo v předešlých ročnících. Věříme, že bude závod pro děti atraktivnější a zábavnější! Mohli jsme si díky nové trase dovolit přidat i starší kategorie. Věříme, že tuto změnu uvítáte a závod si Vaše děti užijí!

Propozice

Pražský dětský sprint 2021

v rámci závodu 23. ročníku Author Pražské padesátky

TERMÍN:          18.9.2021

ČAS:

17.9. – 16:00 – 20:00 – prezentace, výdej startovních čísel s čipy 1.den – DOPORUČUJEME!

18.9. – 08:00 – 09:00 – prezentace, výdej startovních čísel s čipy

18.9. – 9:00 – 11:30 – Start závodu Pražský dětský sprint 2021 – postupně od nejmladších kategorií

18.9. – 12:00 – vyhlášení vítězů

 

MÍSTO STARTU A CÍLE:     Před fakultou Architektury ČVUT

POŘADATEL:                      Prague Games Club z.s.

SPOLUPOŘADATEL:           Excalibur Tours Praha s.r.o., Městská část PRAHA 6, ČVUT v Praze

 

ORGANIZAČNÍ ŠTÁB:

Ředitelka závodu                                Mgr. Kateřina Malá – katerina@tcse.cz

Produkce závodu                                Tomáš Egyházi – tomas.egyhazi@volny.cz

Sekretář závodu                                  Ing. Kristýna Matoušová – kristyna@tcse.cz

 

Telefonní kontakt na kancelář závodu: +420 233 374 425

WEB A PŘIHLÁŠKY:            www.prazska50.cz

POZOR NUTNO SPLNIT COVID PODMÍNKY!!!
Vzhledem ke stále trvající pandemii COVID-19 jsme nuceni přistoupit k opatřením, která nám nařizuje stát. Proto si prosím důkladně přečtěte následující informace. Při nesplnění některé z podmínek viz níže NEBUDE ZÁVODNÍK PUŠTĚN NA START!
COVID -19 podmínky startu v závodě P50 – všichni účastníci starší 6-ti let musí splnit jednu z níže zmíněných podmínek:
 • osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem
 • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test (antigen) s negativním výsledkem
 • od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní
 • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců
 • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, a neuplynula lhůta více než 180 dní

TRASA ZÁVODU

 • vyznačený 650 m okruh v okolí Fakulty architektury ČVUT a Fakulty stavební ČVUT viz „mapa dětského závodu“

REGISTRACE

 • Přihlášení na prazska50.cz
 • Uzávěrka online přihlášek 16. 9. 2021 ve 12:00! Poté možnost pouze na místě v den závodu.
 • Závodník (zákonný zástupce) se zavazuje do 10 dní po online přihlášení uhradit startovné, nejpozději však v den uzavření online přihlášek. Bez uhrazení je přihláška neplatná a závodník nebude zařazen na startovní listinu. Pokud nedojde k připsání platby na účet pořadatele do uzávěrky přihlášek, přihláška bude vymazána a na místě je třeba ji vyplnit znovu, s úhradou startovného ve výši platné pro den závodu.
 • Při přihlášení a zaplacení startovného do 8.9.2021 Vám na startovní číslo napíšeme jméno závodníka.
 • Následně je potřeba startovní číslo vyzvednout před vstupem do FA ČVUT den předem nebo v den závodu (POZOR! Registrace letos jinde než registrace do hlavního závodu.)

STARTOVNÉ

 • Online předem 100 Kč, Startovné na místě 150 Kč
 • Možnost platby kartou online nebo převodem na účet číslo 2400239044/2010. Na místě už pouze hotově.

KATEGORIE

 • Každá kategorie startuje zvlášť, pouze U5D a U5K dohromady. Při malém počtu startujících mohou být starty sloučeny.
  • U5D – dívky ročník 2017 a více
  • U5K – kluci ročník 2017 a více
  • U7D – dívky ročník 2016 a 2015 (1 okruh = 650 m)
  • U7K – kluci ročník 2016 a 2015 (1 okruh = 650 m)
  • U9D –dívky ročník 2014 a 2013 (2 okruhy = 1300 m)
  • U9K – kluci ročník 2014 a 2013 (2 okruhy = 1300 m)
  • U11D – dívky ročník 2012 a 2011 (3 okruhy = 1950 m)
  • U11K – kluci ročník 2012 a 2011 (3 okruhy = 1950 m)
  • U13D – dívky ročník 2010 a 2009 (4 okruhy = 2600 m)
  • U13K – kluci ročník 2010 a 2009 (4 okruhy = 2600 m)
  • U15D – dívky ročník 2008 a 2007 (5 okruhů = 3250 m)
  • U15K – kluci ročníky 2008 a 2007 (5 okruhů = 3250 m)

OCENĚNÍ

 • Medaili v cíli získá každý závodník, který dokončí trať.
 • Dětští závodníci, kteří se umístí na 1. – 3. místě v každé kategorii budou navíc oceněni věcnými cenami od partnerů závodu. Pouze kategorie U5D a U5K nejezdí na pořadí – vyhlašují se a odměňují všichni.
 • Po závodě si mohou děti vytisknout svůj vlastní účastnický diplom u svého jména ve výsledcích ze závodu na webu.

PRAVIDLA ZÁVODU

 • Zúčastnit se závodu může každý, kdo splňuje věkové hranice, podá si přihlášku, a to až do určeného limitu startujících (rozhoduje termín registrace).
 • Pro stanovení kategorie je rozhodující rok narození (ročník) a pořadatel podle něj do kategorie zařazuje.
 • Všichni přihlášení startují na vlastní nebezpečí, včetně posouzení připravenosti na závod.
 • Závodník musí být vybaven plnou přilbou, kterou musí mít nasazenu po celou dobu závodu.
 • Startovní čísla jsou až do skončení závodu majetkem pořadatele, nesmí se poškozovat a upravovat, jsou vázána na přihlášku a jsou nepřenosná na jinou osobu.
 • Přihlášením do závodu každý účastník (zákonný zástupce) automaticky souhlasí s pořizováním podobizny svého dítěte, obrazových a zvukových záznamů na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem AUTHOR Pražská padesátka (dále jen „závod“), pro potřeby dokumentace závodu a jeho propagaci na veřejnosti. Souhlas se vztahuje na rozmnožování a rozšiřování obrazových a zvukových záznamů osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem způsobem, jež je obvyklý pro účel dokumentace a propagace závodu, a to zejména rozmnožování a rozšiřování propagačních materiálů souvisejících se závodem (letáky a jiné propagační materiály závodu), na internetové stránce organizátorů závodu prazska50.cz a na facebookovém profilu závodu, případně též v médiích výlučně v souvislosti s propagací závodu. Tento souhlas zákonný zástupce uděluje na dobu 10 let. Souhlas se výslovně nevztahuje na komerční využití a nebude použit k propagaci určitých výrobků nebo značek.
 • Každý účastník (zákonný zástupce) vyplněním přihlášky (i elektronické) potvrzuje, že se seznámil s podmínkami závodu a souhlasí s nimi.
 • Za pravdivost údajů v přihlášce zodpovídá účastník (zákonný zástupce). Pořadatelé budou namátkově ověřovat údaje v přihláškách, zda jsou správné a pravdivé. Vyplňte údaje co nejpečlivěji, zejména email, aby Vám mohly být doručeny předzávodní informace a výsledky.

STORNO A ZMĚNY

 • Vrátit startovné nebo změnit jméno je možné nejpozději do 8.9.2021 do 12:00.
 • Požadavky na vrácení či změny údajů je třeba adresovat na email pavel.landa1@gmail.com
 • V případě že se závod nebude moci uskutečnit z důvodu vyšší moci, nebo důvodu, který nevznikl ze strany pořadatele (např. živelná pohroma, epidemie jako např. COVID-19, apod.), startovné se nevrací a účastníkovi bude platba automaticky převedena na další ročník v plné výši. V případě, že chce účastník startovné vrátit, musí si o to zažádat do 15 dnů od plánovaného startu zrušeného závodu. Vráceno bude účastníkovi 60% původní ceny – z důvodů již vzniklých nákladů na přípravu závodu.
MAPA Dětského závodu
Propozice v PDF
REGISTROVAT do dětského závodu
STARTOVNÍ LISTINA
VÝSLEDKY
Nahoru